Privatlivspolitik

Dreyers Sadelmageri ApS./v. Signe Hostrup Dreyer – PRIVATLIVSPOLITiK

Generelle regler

1.1 Dreyers Sadelmageri indsamler, lagrer og behandler dine personlige oplysninger (herefter ”Persondata”) i det omfang du indtaster, sender eller på anden måde frivilligt giver Dreyers Sadelmageri Persondata. Persondata behandles i overensstemmelse med persondataloven (LOV nr. 429 af 31/05/2000) og persondataforordningen (2016-04-27).

1.2 Persondata inkluderer e-mail, telefonnummer, navn, adresse, fødselsdato, samt eventuelle depot- og kontooplysninger, som du måtte angive i forbindelse med din særskilte oprettelse i registreringssystemet, jf. punkt 3.

1.3 Persondata behandles for at imødekomme anmodninger, indgå kundeaftaler, samt til opfyldelse af en kundeaftale om et køb hos Dreyers Sadelmageri samt forhandleraftaler med Dreyers Sadelmageris leverandører. Behandling af Persondata sker desuden med henblik på effektuering og gennemførelse af bestilling af produkter, køb samt registrering af køb i registreringssystemet.

1.4 Dreyers Sadelmageri videregiver ikke dine Persondata til tredjeparter, medmindre du har givet særskilt tilladelse hertil, herunder eksempelvis ved etableringen af et kundeforhold, hvor videregivelsen er nødvendig for opfyldelsen af aftalen om kundeforholdet.

1.5 Det er udelukkende betroede medarbejdere hos Dreyers Sadelmageri der har adgang til dine Persondata.

  1. Dine rettigheder

2.1 Du er velkommen til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet eller slettet dine oplysninger. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt på e-mail til info@dreyers-sadelmageri.dk. .

2.2 Enhver anmodning om indsigt, berigtigelse og sletning af Persondata vil blive behandlet inden for 4 uger efter at anmodningen er modtaget.

2.3 Dreyers Sadelmageri foretager alle nødvendige foranstaltninger for at imødekomme registreredes ønsker om indsigt, berigtigelse og sletning af Persondata. Der tages dog forbehold for, at anmodninger, der vil være i strid med lovgivningen, herunder anmodninger om sletning af Persondata, som Dreyers Sadelmagerier nødsaget til at opbevare som led i juridiske anliggender, efter omstændighederne ikke vil kunne imødekommes. Dette gør sig ligeledes gældende for så vidt angår Persondata, som er nødvendigt for Dreyers Sadelmageri at gemme med det formål, at forsvare sig mod eventuelle retskrav rettet mod Dreyers Sadelmageri.

  1. Indsamlede oplysninger – Registreringssystemet

3.1 Der foretages indregistrering ved brug af kontaktformularen på dette website: dreyers-sadelmageri.dk Indsamling af Persondata sker primært gennem dette registreringssystem.

3.2 Registreringen som nævnt i punkt 3.1 omfatter den i Handelsbetingelserne nævnte reklamationsret på 24 måneder samt garantien på 30 dage for nyomstoppede sadler. For så vidt angår indholdet og vilkårene heri henvises til Handelsbetingelserne.

3.3 Ved indregistrering efter et gennemført køb beder vi dig venligst om at følge de anvisninger, der fremgår af den hjemmeside, der er linket til under punkt 3.1.

3.4 Til brug for gennemførelsen af registreringen bedes du angive nedenfor anførte oplysninger:

  1. a) Fulde navn
  2. b) E-mailadresse
  3. c) Adresse

3.5 Formålet med indsamling af de under punkt 3.4 angivne Persondata sker med henblik på at etablere en registreringsordning. Registreringsordningen skal sikre identificering af kunden samt det af reklamationsretten omfattede produkt, herunder skabe overblik over tidsfristerne for reklamationens start og udløb. Registreringsordningen skal desuden sikre, at reklamationsretten ikke gøres gældende over for en anden hest end den hest, som sadlen oprindeligt blev tilpasset til. Herigennem sikres en mere smidig gennemførelse af kundens indsigelser om det købte produkt.

3.6 Efter indregistrering af reklamationsretten forbliver de under punkt 3.4 oplistede Persondata indregistreret i systemet i en ikke kortere periode end 24 måneder, i overensstemmelse med reklamationsfristen. Dit samtykke til Dreyers Sadelmageris behandling og opbevaring af dine Persondata skal gives i forbindelse med indregistreringen af dit køb.

  1. Ændringer i persondatapolitikken

4.1 Der tages forbehold for, at de i den nærværende privatlivspolitiks regler og vilkår løbende kan underkastes ændringer med henblik på at sikre en fortsat overholdelse af de i lovgivningen fastsatte krav for behandling af personlige oplysninger.